ДОГОВІР-ОФЕРТА

щодо надання послуг доступу до сервісу http://online.magichouse.ua

Дана публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися  освітньою послугою, яка надається ФОП Сухомліновою Н.В.  і мають технічну можливість одержання такої послуги.

Договір, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів .

  

Фізична особа – підприємець Сухомлінова Наталія Валеріївна (далі іменована — Оферент), яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії ______№ _______ від ___________року з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує фізичній особі  (далі –Акцептант), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг доступу до сервісу _________ (далі – Договір) на наступних умовах:

 1. Предмет договору оферти
  • На підставі та умовах визначених даним договором Оферент надає Акцептанту, а Акцептант приймає послуги з доступу до сервісу https://online.magichouse.ua лише після здійснення Акцептантом реєстрації  на сайті https://online.magichouse.ua та створення Акаунту і Особистого кабінету. При цьому, Особистий кабінет Акцептанта це – програмний інтерфейс на сайті, призначений для віддаленої взаємодії Оферента і Акцептанта в рамках договору, містить інформацію про Акцептанта, прийняття ним умов надання послуг, перелік, обсяг і терміни надання послуг, іншу необхідну інформацію, доступну Акцептанту після авторизації з використанням логіна і пароля .
  • Послуга надається на платній основі шляхом надання доступу до сервісу https://online.magichouse.ua
  • Договір є укладеним з моменту створення аканту та особистого кабінету Акцептанта.
  • У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України акцептом даної оферти є факт підтвердження готовності здійснити оплату послуги Оферента за допомогою натискання кнопки «Сплатити» на сайті https://online.magichouse.ua
  • Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Оферента.
  • Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Акцептанта, так і для Оферента. Перед початком користування послугою Акцептант зобов’язаний ознайомитися з умовами даного договору. Якщо Акцептант не згодний з умовами даного договору, він не вправі користуватися послугами.
  • У разі незгоди Акцептанта зі змінами, внесеними Оферентом у даний договір або з новими тарифами на послугу Акцептант повинен припинити користування сервісом.
  • Реєстрація на сервісі https://online.magichouse.ua передбачає надання згоди Акцептантом, суб’єктом персональних даних, на їх обробку в базі персональних даних Оферента.

 

 1.  ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Надання послуг починається після проходження Акцептантом реєстрації на сайті шляхом акцепту (прийняття) умов даного договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Акцептант, який зареєструвався на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

2.2. Для Акцептантів, які до моменту публікації даного договору користувалися послугами Оферента, підтвердженням повного й безумовного акцепту (прийняття) умов даного договору є подальше використання послуг Оферента. У разі якщо Акцептант попередньо користувався платними послугами Оферента, тоді здійснення ним оплати наступного періоду надання послуг є підтвердженням прийняття умов даного Договору.

2.3. В наданні послуги передбачаються перерви, які необхідні для технічного обслуговування сервісу. Перерви в роботі сервісу здійснюються в моменти найменшого навантаження сервісу. Інформація про призупинення надання послуг розміщується (оприлюднюється) на сервісі  https://online.magichouse.ua не менше, ніж за одну добу до початку призупинення.

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.1. Оферент зобов’язується:

3.1.1. Надавати Акцептанту послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг, а у випадку безкоштовного користування сервісом надавати той об’єм послуг, який визначений Оферентом на власний розсуд.

3.1.2. Сповіщати Акцептанта про перерви в роботі сайту https://online.magichouse.ua

 3.2. Оферент має право:

3.2.1. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.

3.2.3. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного договору, опублікувавши зміни на своєму сайті https://online.magichouse.ua  за 3 календарні дні до їх впровадження.   

3.2.4. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сервісу https://online.magichouse.ua або захисту Оферента та Акцептанта(ів), якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

       3.2.5. Змінювати розклад занять, при цьому кількість занять може відрізнятись від заявленого на сервісі https://online.magichouse.ua в залежності від кількості державних вихідних днів. У випадку, якщо з загальної кількості оплачених занять декілька з них припадає на загальнодержавні вихідні дні, у зв’язку з чим відпадає можливість надання послуги, їх вартість не повертається та перерахунок не здійснюється.

      3.2.6. На вимогу Акцептанта, у випадку його відсутності на оплаченому  занятті з поважної причини, Оферент може надасти Акцептанту відеозапис такого уроку, після чого послуга вважається виконаною.

 

3.3. Акцептант зобов’язується:

3.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Оферента в обсязі, порядку і терміни передбачені даним договором.

3.3.2. Дотримуватися умов даного договору.

3.3.3. Не перепродавати, не копіювати будь-яким шляхом, не розповсюджувати, не надавати методики, програми та результати послуг за даним договором третім особам.

3.3.4. Ознайомитись з договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

3.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

3.3.6. Не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати сайт https://online.magichouse.ua для ознайомлення з публікаціями Оферента щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах.

3.4. Акцептант має право:

3.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.

3.4.2. Відмовитись від отримання листів від сервісу https://online.magichouse.ua шляхом звернення на електронну скриньку support@magichouse.ua

 3.4.3. Продовжити користування сервісом після спливу терміну, який був оплачений, шляхом внесення наступної оплати за кожний календарний місяць.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

4.2. Оферент не несе відповідальності за дії третіх осіб (спеціалістів у сфері інформаційних технологій), яких Акцептант обрав із бази даних, що розміщена на сервісі https://online.magichouse.ua та послугами яких Акцептант скористався в подальшому.

4.3. Оферент не несе відповідальності за персональні дані третіх осіб (спеціалістів у сфері інформаційних технологій), які не були розміщені на сервісі https://online.magichouse.ua самим Акцептантом.

4.4. Оферент не несе відповідальності за дії Акцептанта стосовно третіх осіб (спеціалістів у сфері інформаційних технологій) або третіх осіб стосовно Акцептанта та можливими із цим збитками.

4.5. Оферент не несе відповідальність за безперебійність та ефективність робочого процессу, а також за технічні збої, які можуть виникнути в процесі надання послуг, як-то: вимикання інтернету, електроенергії, а також технічні несправності на стороні Акцептанта.

У випадку виникнення зазначених збоїв Оферент може здійснити повтор он-лайн навчання з моменту настання втрати інформації, якщо про такі обставини буде заявлено Акцептантом.

4.6. Оферент не здійснює для Акцептанта укладення трудового чи будь-яких інших цивільно-правових договорів зі спеціалістами для отримання технічної допомоги в отриманні послуг .

4.7. Сервіс Оферента https://online.magichouse.ua не зберігає інформацію про банківські реквізити Акцептанта, а отже Оферент не несе відповідальності за їх розповсюдження.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

5.1. Акцептант здійснює оплату послуги за тарифами, які встановлюються Оферентом в Додатку 1 до даного договору, що є його невід’ємною частиною. Оферент залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Акцептант на свій розсуд обирає тариф, із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату послуги.

5.2. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. В разі не здійснення оплати у вказаний термін Оферент призупиняє надання послуг. Після здійснення оплати платних послуг Акцептант автоматично, протягом 24 годин, переходить до отримання того об’єму платних послуг які оплатив.

5.3. Зміна тарифу відбувається з місяця, наступного за місяцем отримання Оферентом оплати.

5.4. Оплата послуг здійснюється Акцептантом через платіжний сервіс LiqPay шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Оферента.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося у наслідок дії обставин непереборної сили.

6.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

 

 1. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають за даним договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Акцептанта на сайті і вважається укладеним на 1 місяць, з розрахунку 30 календарних днів у місяці.

8.2. В односторонньому порядку договір може бути розірваний лише Оферентом.

8.3. Для відмови від отримання платних послуг Акцептанту достатньо лише не здійснювати оплату за наступний період.

8.4. У разі, якщо Акцептант назавжди бажає відмовитись від послуг Оферента, йому необхідно видалити свій особистий кабінет та акаунт на сервісі https://online.magichouse.ua надіславши відповідний запит на електронну адресу support@magichouse.ua. Після цього адміністратори сервісу видалять усю інформацію про Акцептанта.

8.5. Кошти, зараховані до моменту розірвання договору на банківський рахунок  Оферента, Акцептанту не повертаються і не компенсуються.

 

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

      9.1. Сторона по договору не має права передавати свої права та зобов’язання третім особам без попередньої згоди іншої Сторони.

      9.2. Сторони погоджуються, що за винятком відомостей, які відповідно до законодавства України не можуть становити таємницю особи (комерційну таємницю), зміст Договору, а також інформація, передана Сторонами одна одній у зв’язку з Договором, вважаються конфіденційними і відносяться до таємниці (комерційної таємниці) Сторін, яка не підлягає розголошенню без згоди іншої Сторони.

     9.3.Сторони дійшли згоди, що повідомлення та інші документи за Договором вважаються отриманими Стороною в день їх відправки за допомогою електронного зв’язку, в тому числі через особистий кабінет Акцептанта.

     9.4. У разі зміни інформації про себе однією із Сторін, вона зобов’язана протягом 5 (п’яти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону, шляхом розміщення необхідної інформації на сайті Оферента, в тому числі в особистому кабінеті Акцептанта. В іншому випадку виконання Стороною зобов’язань за колишніми реквізитами буде вважатися належним виконанням зобов’язань за Договором.

9.5. Вся текстова, відео- інформація та графічні зображення, що знаходяться на сайті https://online.magichouse.ua э інтелектуальною власністю Оферента, яка охороняється законом.

 

 

Додаток №1
до Договору-оферта
щодо надання послуг доступу до сервісу https://online.magichouse.ua

 

Т А Р И Ф И

на виконання умов публічного договору-оферти  щодо надання послуг доступу до сервісу ________встановлюється нижче викладений перелік послуг, їх вартість та об’єм:

Назва послуги

 Вартість

 

Термін надання послуги

1.

Освітні послуги (розвиваюче заняття онлайн 2 рази на тиждень)

1600 грн.

 

30 календарних днів

2.

Освітні послуги (розвиваюче заняття онлайн 3 рази на тиждень)

2100 грн.

 

30 календарних днів

3.

Освітні послуги (розвиваюче заняття та англійська мова 4 раз на тиждень)

3600 грн.

 

30 календарних днів

4.

Освітні послуги (розвиваюче заняття та англійська мова 5 раз на тиждень)

4200 грн.

 

30 календарних днів

5.

Освітні послуги (заняття онлайн англійська мова)

 2400 грн.

 

30 календарних днів

* оплата здійснюється в гривнях по комерційному курсу валют України на момент оплати.